Do it, write! (HHX, HTX, EUX)

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Do it, write! er et læremiddel målrettet arbejdet med skriftlig engelsk forfattet af Emilie Bach, Freja Bjerregaard og Sarah Barding.

Do it, write! er et digitalt læremiddel forankret i et funktionelt sprogsyn, som lader eleverne arbejde med engelsk skriftlighed i tre emnesøjler: Skriveværksted, Tekstanalyse og Eksamen. Læremidlet indeholder dækkende teori formidlet i et kortfattet, lettilgængeligt sprog og er understøttet af talrige autentiske teksteksempler, forklarende videoer og varierede interaktive øvelser. Øvelserne er i øvrigt stilladserende, da de er inddelt efter stigende sværhedsgrader og indeholder pædagogisk feedback i form af svarvejledninger og løsningsforslag.

Inspiration til undervisningen
Med Do it, write! er det muligt at arbejde med engelsk skriftlighed i enkle trin, så eleverne kan tilegne sig væsentlige skrivefærdigheder på en overskuelig og håndgribelig måde. Strukturen i læremidlet lægger op til en arbejdsgang, hvor eleverne går i dybden med skrivegenrerne ét skridt ad gangen og dermed støt og roligt får et godt greb om essaystrukturen, analysebegreberne og eksamenskravene. Ved at arbejde isoleret med konkrete skrivegenrer og analyseopgaver kan eleverne gradvist dygtiggøre sig inden for engelsk skriftlighed og slutteligt blive helt trygge ved de større skriftlige afleveringer og den skriftlige eksamen.

Overskuelige opskrifter og nyttige teksteksempler
Der findes tre “opskrifter” i Do it, write!, der kort opridser de vigtigste pointer i læremidlets øvrige kapitler og afsnit, og de er derfor især godt egnet som introduktion, inden man giver sig i kast med resten af materialet. Alternativt kan de anvendes til repetition.
Derudover er Do it, write! rigt forsynet med nøje udvalgte autentiske eksempler på god skriftlighed ⎼ både i form af eksemplariske elevopgaver og korte uddrag af romaner, noveller, artikler, taler o.lign. De autentiske eksempler gør teorien mere håndgribelig, mens de især også er velegnede som materiale til den mundtlige diskussion i undervisningen.

Forslag til progressionsplan
Følgende forslag til en progressionsplan er lavet med tanke på, at eleverne skal have opnået de gældende læreplaners faglige mål for skrivefærdigheder ved udgangen af andet eller tredje år (afhængigt af uddannelsestype og niveau). Der henvises til såvel teoriafsnittene som deres tilhørende øvelser.

Tidspunkt Emner Læringsmål

1. år

ES.1 Opskriften på det gode essay 
ES.2 Det analytiske essay 
AF.1 Opskriften på analyse og fortolkning
AF.2 Genrer 
BR.3 Det gode afsnit 
AF.3 Miljøkarakteristik 
AF.4 Personkarakteristik 
AF.5 Fortælleteknik 
AF.6 Komposition 
AF.7 Sprog og stilistik 
AF.8 Tema og budskab 
IN.1 Indledningens funktion og struktur 
IN.2 Hvordan og hvornår skrives indlednyingen?

Eleverne skal i løbet af første skoleår:

- stifte bekendtskab med det analytiske essay, som er en essaygenre meget ulig den, de kender fra folkeskolen og den, de introduceres for i danskfaget på gymnasialt niveau.

- få en god forståelse for opbygningen af helstøbte afsnit med hensyn til udformning af kernesætning, uddybning og delkonklusion.

- tilegne sig analyseværktøjer til at analysere fiktive tekster og lære at skrive korte velstrukturerede afsnit på baggrund af analysen.

- lære at skrive en god og velstruktureret indledning på baggrund af tragtmodellen.

2. år


ES.3 Det argumenterende essay
KO.1 Konklusionens funktion 
KO.2 Hvordan og hvornår skrives konklusionen? 
AI.1 Opskriften på analyse og vurdering 
AI.2 Genrer og introduktion til den retoriske pentagon 
AI.3 Emne 
AI.4 Afsender 
AI.5 Modtager 
AI.6 Sammenhæng/omstændigheder 
AI.7 Sprog og stilistik 
AI.8 Appelformer og retoriske virkemidler 
AI.9 Argumentationsanalyse 
AI.10 Konklusion: intention og vurdering
ES.5 Manuskript til tale

(særligt for HTX B)
Assignment ⎼ Argumentative essay

(særligt for EUX)
Assignment 5 ⎼ Argumentative essay

Eleverne skal i løbet af andet skoleår: 

- stifte bekendtskab med det argumenterende essay, som adskiller sig fra det analytiske.

- forstå konklusionens funktion og udformning.

- tilegne sig analyseværktøjer til at analysere ikke-fiktive tekster og lære at skrive korte velstrukturerede afsnit på baggrund af analysen.

- lære at skrive en tale og i den forbindelse lære at anvende retoriske virkemidler.

- føle sig velinformeret om og forberedt til den skriftlige eksamen (gælder HTX B og EUX).


3. år


ES.2 Det analytiske essay 
ES.3 Det argumenterende essay
TS.1 Introduktion til sammenhængende tekster 
TS.2 Kohæsion 
TS.3 Kohærens 
TS.4 Forholdet mellem kohæsion og kohærens 
KI.1 Hvad er kildehenvisninger, og hvorfor er de vigtige? 
KI.2 Direkte henvisninger med parenteser og fodnoter 
KI.3 Direkte henvisninger til video/lydmateriale 
KI.4 Litteraturliste 
GX.1 Fra disposition til skrivearbejdet
GX.2 Opslagsværker og hjælpemidler 
GX.3 Karakterskala og tjekliste 

(særligt for HHX)
HH.1 Assignment 4A ⎼ Argumentative essay
H.2 Assignment 4A ⎼ Manuscript for a speech 
HH.3 Assignment 4B ⎼ Analytical essay (non-fiction) 
HH.4 Assignment 4B ⎼ Analytical essay (fiction) 

(særligt for HTX A)
TA.1 Assignment 4A-1 ⎼ Argumentative essay 
TA.2 Assignment 4A-2 ⎼ Manuscript for a speech 
TA.3 Assignment 4B ⎼ Analytical essay (fiction) 
TA.4 Assignment 4B ⎼ Analytical essay (non-fiction)

Eleverne skal i løbet af tredje skoleår:

- repetere opbygningen og indholdet af det analytiske og det argumenterende essay.

- lære at fastholde en rød tråd gennem et essay.

- få et godt greb om korrekt kildehenvisning samt litteraturlistens udformning.

- forstå bedømmelseskriterierne for skriftlige afleveringer på gymnasialt niveau.

- føle sig velinformeret om og forberedt til den skriftlige eksamen (gælder HHX og HTX A).

Kun for
HHX og EUX

Handelskorrespondance

 

IH.1 Kommunikationssituationen 
IH.2 Skriftlig kommunikation 
IH.3 Høflighed 
IE.1 E-mail som en del af eksamenen 
IE.2 E-mailens struktur 
IE.3 Høflighedsfraser 
TE.1 Forespørgsel 
TE.2 Tilbud 
TE.3 Ordre 
TE.4 Afsendelsesbekræftelse 
TE.5 Betalingspåmindelse 
TE.6 Reklamation

Eleverne skal i løbet af alle skoleår: 

- forstå de væsentligste principper inden for god skriftlig kunde- og virksomhedskontakt. 

- lære at skrive en e-mail, der er tilpasset kommunikationssituationen. 

- tilegne sig relevant terminologi inden for handelskorrespondance.

Brug Do it, write! i Fejlretter
Brug også vores målrettede retteknapper i Fejlretter, så du kan henvise eleverne til relevante afsnit og øvelser i Do it, write! via din feedback i elevernes skriftlige afleveringer.

Fik du svar på det du søgte?