Kan vi hjælpe med noget?

Abonnementsbetingelser

Skrevet af Minlæring
Opdateret 1 måned siden

Abonnementsbetingelserne gør sig gældende for adgang og brugsret til Minlærings produkter. Abonnementsperiode og andre særlige vilkår vil fremgå af tilsendt ordrebekræftelse.

 

1. Levering
Levering i Danmark er gratis.


2. Abonnementsperiode
Abonnementet træder i kraft, idet Minlæring har registreret abonnentens bestilling for den aftalte abonnementsperiode. Hvis der er aftalt en bindingsperiode, kan aftalen ved kundes opsigelse tidligst ophøre ved bindingsperiodens udløb, medmindre særlige vilkår fremgår af ordrebekræftelsen.

Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden og ophører automatisk ved den aftalte abonnementsperiodes udløb.


3. Betaling
Abonnementets pris fremgår af minlaering.dk og fakturaen.

Minlæring fakturerer abonnenten årligt i den aftalte abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.

Ved stigning i elevtal forbeholder Minlæring sig retten til at tilpasse abonnementsprisen tilsvarende. Kunden vil blive gjort opmærksom på dette og få mulighed for at godkende/afvise tilpasningen.

Ved forsinket betaling opkræver Minlæring renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

3.1. Administrationsgebyr
Administrationsgebyret dækker nogle af de efterhånden ret omfattende omkostninger, der er blevet os pålagt ifm. administrationen af skoler. Det gælder særligt GDPR og sikkerhed, hvor der er betragtelige omkostninger forbundet med at efterleve de mange lovgivningmæssige krav. Frem for at skjule disse meromkostninger i abonnementet har vi valgt at synliggøre det som en separat omkostning over for kunderne.


4. Rettigheder
Minlæring ejer enhver immaterialret til produkter og produkters indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale og programmering.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret, eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med Minlæring.

Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikke tilladt, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom mellem abonnenten og Minlæring.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne eller opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden Minlærings skriftlige accept.

Login-oplysninger er personlige for abonnenten og det er ikke tilladt at dele sit login med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.


5. Personlige oplysninger
Dine personlige oplysninger vil blive gemt af Minlæring med det formål at kunne levere dig den ønskede service, herunder support og hjælp. Vi bruger også persondata til at forbedre Minlærings produkter samt i et vist omfang til relevant markedsføring. Personoplysningerne behandles fortroligt, videresælges ikke og bruges ikke til andre formål. Læs meget mere om, hvad vi gør for at beskytte dine persondata her.
 

6. Tilgængelighed
Minlæring bestræber sig på at holde produkter online og tilgængelige døgnet rundt, alle årets dage. Ved serviceopgaver (fx genstart af servere) vil tidsrum ml. 23.00 og 05.00 så vidt muligt anvendes for at undgå driftsforstyrrelser. Ved større ændringer og opdateringer varsles eventuelle nedetider. Ved eventuelle nedetider, som måtte resultere i, at abonnenten ikke kan bruge materiale i en given periode, kan abonnementsperioden kræves forlænget svarende til nedetiden.


7. Prøveperioder
Minlæring tilbyder en gratis prøveperiode til undervisere. Prøveperioden har en varighed på 30 dage, med mindre andet aftales særskilt med Minlæring og underviseren.

Det anses som misbrug, hvis der forsøges at etablere gentagne prøveperioder til samme produkter og Minlæring forbeholder sig rettigheden til at kontakte prøveperiodeansøger med de kontaktoplysninger, som er angivet i forbindelse med ansøgningen.


8. Misligholdelse af abonnement
Ved misligholdelse af disse abonnementsbetingelser kan Minlæring vælge midlertidigt at lukke for adgang til produkter, indtil misligholdelsen ophører. Såfremt abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser, kan Minlæring ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende del og periode af abonnementet.

Manglende betaling af abonnementsprisen (og eventuelle renter), gentagen forsinket betaling (på mere end 30 dage) og uberettiget distribution af logins anses bl.a. som væsentlig misligholdelse.


9. Ansvar og erstatning
Minlæring er ikke ansvarlig over for abonnenten for indirekte skade eller følgeskader i forbindelse med brugen af Minlærings produkter.


10. Skadesløsholdelse
Abonnenten holder Minlæring skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Minlæring som følge af abonnentens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i disse abonnementsbetingelser.

 

11. Support
Vi leverer support til alle abonnenter telefonisk mellem 8.00 og 19.00 i alle hverdage og mellem 9.00 og 16.00 i weekender. Vi besvarer e-mails senest 24 timer efter modtagelse.


12. Udbyder
Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:

August & Hemmingsen ApS
Refshalevej 147
1432 København K
CVR: 36032154
Tlf.: +45 50 59 88 20
Mail: info@minlaering.dk
Web: www.minlaering.dk

 

Senest opdateret 16. september 2020

Fik du svar på det du søgte?