Kan vi hjælpe med noget?

Screeninger og prøver

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 måneder siden

Til forløbet "Almen sprogforståelse" har vi udviklet en startscreening, en midtvejstest og en afsluttende prøve.

Prøverne retter sig mod læreplanernes krav til STX og HHX.

 

Startscreening

Læreplanerne for såvel STX som HTX siger bl.a.: "Forløbet indledes med en screening af elevernes sproglige forudsætninger med hensyn til deres sproglige bevidsthed og analysefærdighed. Her kortlægges elevernes grundlæggende kendskab til ordklasser, bøjningsformer og sætningsanalyse samt til genrer og afsender-modtagerforhold."

Startscreeningen skal altså teste kendskab til
1) ordklasser
2) bøjningsformer
3) sætningsanalyse
4) genrer og afsender-/modtagerforhold

Screeningen tager i omegnen af 30 minutter at gennemføre.

Midtvejstest

Midtvejstesten er udviklet efter samme skabelon som startscreeningen, så det er nemt at spotte elevernes udvikling fra startscreeningen til midtvejstesten. Særligt for midtvejstesten er dog, at der er tilføjet en latindel.

Testen tager i omegen af 35 minutter at gennemføre.

 

Afsluttende prøve

Slutprøven findes i en færdig udgave særskilt for STX henholdsvis HHX.

Slutprøven til STX baserer sig på den relevante læreplan til faget og indeholder dele, som tester i bestemmelse af ordklasser, syntaktisk analyse af enkle helsætninger i teksteksempler fra latin, dansk og andre sprog, eleverne møder i gymnasiet, elementær genkendelse af typiske genretræk i teksteksempler, sprognormer, standard og variation i teksteksempler, sproghistorie og sprogs udvikling, herunder belysning af forskelle mellem dansk, svensk og norsk samt af forholdet mellem latin og moderne fremmedsprog, anvendelse af sproglæringsstrategier og viden om orddannelse til afkodning af tekst og sammenhæng mellem sprog og kultur, herunder oversættelse og oversættelsesproblematik.

Den enkelte skole kan, under iagttagelse af formuleringen i læreplanerne, fravælge nogle af spørgsmålene.

Bemærk, at der er lagt op til større valgfrihed vores slutprøve sammenlignet med start- og midtvejstestene. Der findes eksempelvis dele om terminologi samt ekstra dele om sætningsanalyse og ordklassebestemmelse, som kan fravælges efter behov.

Særligt ift. latin på STX er det, som nævnt, først og fremmest meningen at eleverne skal forstå brugen af kasus og kende de fire fundamentale sætningsstrukturer: XO, XOT, XO▢▵, XOX. Det burde kunne ske i løbet af de første 7 stykker, som dermed er de absolut nødvendige (og tilstrækkelige).

Ganske vist kan læreren i slutscreeningen tilvælge en sektion hvor der testes i en slags ekstemporal¬oversættelse af en latinsk tekstsekvens med transparente ord, og desuden tilvælge en sektion hvor der testes i præfikser af latinsk oprindelse.

Men bortset fra disse test afprøves i slutscreeningen, for så vidt latin, udelukkende elevernes fortrolighed med latinske sætningers opbygning, og i den forbindelse optræder der ikke substantiver og adjektiver fra 3. deklination, men alene fra 1./2. deklination. I øvrigt anføres i screeningen 1.-2. deklinations endelser, bøjningen af verbet sum og de fire regelmæssige verbalbøjninger samt alle relevante gloser. Således testes der her hverken i udenadslære af gloser eller i udenadslære hvad angår morfologi. Men eleverne skal have forstået samspillet mellem kasus og funktion samt verbets kongruens med subjekt.

Slutprøven til HHX er målrettet læreplanen for faget og indeholder dele, som tester inden for, ordklasser og bøjningsformer, syntaktisk analyse, sprogets udtryks- og indholdsside, sproglige iagttagelser i tekster, sproghandlinger, elementær kommunikationsanalyse, elementær viden om sproghistorie, genre- og mediebevidst formidling samt anvendelse af sprogfaglige opslagsværker og hjælpemidler.

Den enkelte skole kan, under iagttagelse af formuleringen i læreplanerne, fravælge nogle af spørgsmålene.

Bemærk, at der er lagt op til større valgfrihed i vores slutprøve sammenlignet med start- og midtvejstestene. Der findes eksempelvis dele om terminologi samt ekstra dele om sætningsanalyse og ordklassebestemmelse, som kan fravælges efter behov.

Samlet evaluering (karakter)
Mange undervisere har efterspurgt en vejledende omsætningstabel, som kan anvendes til at gå fra screeningens resultat til en egentlig karakter. At præsentere en sådan tabel er dog behæftet med stor usikkerhed, da meget afhænger af, hvordan screeningen er sammensat (hvilke dele er valgt), hvilke hjælpemidler man tillader eleverne at gøre brug af mv. Ved at undersøge hundredvis af elevbesvarelser kan Minlæring generelt præsentere nedenstående vejledende tabel, som dog netop bør anvendes vejledende.

% Korrekt Karakter
0-7 -3
8-33 00
34-42 02
43-56 4
57-72 7
73-84 10
85-100 12

Fik du svar på det du søgte?