Guide til læsevejlederens screening

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 uger siden

Her kan du læse uddybende om, hvordan vi har opbygget vores screening, og hvordan du tolker screeningsresultaterne.

Hvis du søger en guide til oprettelse af screeninger, finder du en guide til dette her.

Introduktion til læsevejlederen 

Minlærings screening i læsning og stavning er en selvrettende screening, som giver læsevejlederen et nemt overblik over, om eleverne har grundlæggende sproglige færdigheder. Screeningen tester i generel stavning, i forståelse for bogstav-lyd-princippet, i førfaglige ord samt i læsehastighed og -forståelse (ved læsning af både en fagtekst og en skønlitterær tekst). Screeningen kan dermed give et indtryk af elevernes svagheder og styrker og danne grundlag for indsatsområder i undervisningen.

Screeningen er ikke direkte diagnosticerende. For diagnosticering af fx ordblindhed skal screeningen følges op af en læsevejleders erfaringer og en officiel ordblindetest.

Som læsevejleder kan du selv sammensætte screeningen ud fra de tilgængelige dele. Dermed kan du også dele screeningen op og gennemføre den over flere moduler eller differentiere screeningen, så kun udvalgte elever løser bestemte dele. I alt bør screeningen kunne gennemføres med alle dets dele på ét modul.

Screeningens dele

Screeningen består af følgende dele:

1. Retstavning (orddiktat) 

Forventet score: 80 af 100

Eleven præsenteres for 40 indtalte sætninger, hvor et manglende ord skal udfyldes. Eleven bør ikke få under 80 % korrekt (svarende til maksimalt 8 fejl). Ordene er udvalgt inden for følgende kategorier:

  • r-fejl i verber
  • r-fejl i substantiver
  • vokalforveksling
  • -ene/-ende
  • stumme bogstaver
  • -sel/-else
  • dobbeltkonsonanter
  • forvekslingsord
  • ét eller to ord 

2. Stavemåder ved vrøvleord og ordgenkendelse 

Forventet score: 80 af 100

To opgaver tester i forståelse af bogstav-lyd-princippet med brug af vrøvleord: “Stavning: Vrøvleords stavemåder” og “Stavning: Hvilket ord lyder som et rigtigt ord?” Disse opgaver giver en god indikation af elevens intuitive forståelse for bogstav-lydprincippet og kan indikere ordblindhed. Begge opgaver er på tid (fastsat efter den nationale ordblindetest, men tillagt hhv. et og halvandet minut ekstra til at forstå opgavebeskrivelsen samt klikke på “gem” og på “videre” mellem hvert spørgsmål). I begge opgaver bør en korrekthed på 80 % forventes, for at besvarelsen kan vurderes som tilfredsstillende. En lav score i disse tests kan indikere, at eleven kan have hæmmende stave- og læsevanskeligheder.

Opgaven i ordgenkendelse (“Stavning: Vælg den rigtige stavemåde”) giver et indtryk af, hvorvidt eleven er i stand til at genkende korrekte stavemåder. Eleven præsenteres for tre enslydende stavemåder i hvert spørgsmål og bør også her have mindst 80 % korrekt.

3. Læsehastighed og læseforståelse 

Forventet score:
Skønlitterær tekst 2,9 ns (læsehastighed): max 7 minutter 
Skønlitterær tekst 4 ns (læsehastighed): max 9,5 minutter
Skønlitterær tekst (opgavebesvarelse)  80 af 100
Fagtekst (opgavebesvarelse): 100 af 100

Eleven præsenteres for en skønlitterær tekst og enten en naturvidenskabelig fagtekst eller en samfundsvidenskabelig fagtekst.

Ved den skønlitterære tekst måles læsehastigheden separat, og denne bør for en stærk læser være på minimum 200 ord i minuttet (svarende til 7 min. for den korte tekst og 9,5 min. for den lange tekst). 
Ved fagteksten måles læsehastigheden ikke, men læsevejlederen kan ved oprettelse af screeningen vælge at sætte tidsbegrænsning på hele opgaven, så læsningen samt besvarelsen af spørgsmålene skal kunne løses på 7 minutter og 4,5 minutter i hhv. den naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagtekst (i denne tekstgenre forventes en læsehastighed på 150 ord i minuttet). 

Elevernes læseforståelse bliver testet, da de efterfølgende skal besvare spørgsmål om teksterne. Ift. den skønlitterære tekst bør eleverne få mindst 80 % af spørgsmålene rigtige (maksimalt 2 fejl) og ved den faglige tekst 100 %.
Forskellen skyldes, at eleven i den skønlitterære tekst ikke kan gå tilbage efter endt læsning og derfor må besvare spørgsmålene uden mulighed for at se teksten igen. Dette gør det muligt at måle mere nøjagtigt på både læsehastighed og læseforståelse. I fagteksterne har eleverne dog mulighed for at gå tilbage til teksten igen, når spørgsmålene stilles. Det skyldes, at denne tekstgenre stiller højere krav til elevens evne til fx at orientere sig i en fagteksts modeller, billeder mv. 

Bemærk, at du kan vælge mellem to udgaver af den samme skønlitterære tekst samt mellem to forskellige fagtekster. Vi anbefaler, at du tager den lange skønlitterære tekst (4 normalsider), da du får en grundigere test. Men hvis tiden ikke er til det, kan du tage den kortere udgave med kun 2,9 normalsider af samme tekst. Derudover anbefaler vi den naturvidenskabelige fagtekst til elever på HTX/teknisk EUX eller på STX med naturvidenskabelig linje, og den samfundsvidenskabelige tekst til elever på HHX/merkantil EUX eller på STX med samfundsfaglig linje.

Ved evaluering kan resultaterne med fordel bruges til dialog med eleven, og hvis eleven har fået et resultat under 80 %, kan eleven gøres bevidst om, at opmærksomheden skal skærpes under læsning.

En lav score i læseforståelsesopgaverne kan skyldes flere ting og kan ikke nødvendigvis kobles til ordblindhed el.lign. Det kan selvfølgelig være et tegn på ordblindhed eller generelle læsevanskeligheder, men det kan også skyldes, at eleven har et mangelfuldt førfagligt ordforråd, eller at elevens opmærksomhed blot har været udfordret i testsituationen. Resultatet af læseforståelsesopgaverne bør derfor altid sammenstilles med resultaterne af opgaverne i stavning og opgaverne i ordforråd. Dette vil give et bedre indtryk af den enkelte elevs specifikke udfordringer, og hvordan man som læsevejleder bedst kan sætte ind mhp. at imødekomme disse udfordringer.

4. Førfagligt ordforråd

Forventet score: 80 af 100

Elevens ordforråd testes i 4 opgaver. Opgaverne viser, om eleverne er i stand til at forstå (1) ord ud fra en kontekst, (2) isolerede fremmedord, (3) antonymer samt (4) før-faglige ord. Tilsammen giver opgaverne et indblik i, om eleverne har et tilstrækkeligt ordforråd til at forstå tekster på gymnasialt niveau.

Fik du svar på det du søgte?