Screeninger og prøver

Skrevet af Minlæring
Opdateret 1 år siden

Til forløbet "Almen sprogforståelse" har vi udviklet en startscreening, en midtvejstest og en afsluttende prøve.

Prøverne retter sig mod læreplanernes krav til STX og HHX.

 

Startscreening

De gældende læreplaner for STX og HHX fremsætter ikke et krav om startscreening, men det kan være en fordel at indlede grundforløbet med en kortlægning af elevernes grundlæggende sproglige bevidsthed og analysefærdighed.

Startscreeningen på Minlæring tester elevernes forhåndskendskab til ordklasser, bøjningsformer, syntaktisk analyse og sproggenkendelse. Resultaterne af screeningen kan dermed fungere som et godt udgangspunkt for tilrettelæggelsen af fagets progressionsplan.

Opgaven Genrer* er stjernemarkeret, fordi emnet går udover læreplanernes faglige mål. Hvis emnet er relevant for den pågældende klasse, kan opgaven med fordel tilvælges, så prøven så vidt muligt afspejler undervisningen i AP.

Midtvejstests til hhv. STX og HHX

Læreplanerne for STX og HHX fremsætter ikke et krav om midtvejstests, men opfordrer til løbende evaluering på følgende måde:

Der foretages løbende evaluering, og der gives anvisninger på, hvordan eleverne kan forbedre sig. Anvisningerne skal desuden træne eleverne i at reflektere over egen faglige udvikling.

Midtvejstestene på Minlæring er derfor udviklet med henblik på løbende at spotte elevernes faglige udvikling, mens resultaterne kan fungere som et godt udgangspunkt i arbejdet med den enkelte elevs videre udvikling.

Midtvejstestene er lavet således, at de i omfang står mellem startscreeningen og slutprøverne. De dækker størstedelen af læreplanernes faglige mål, med særligt fokus på ordklasser, syntaktisk analyse, sproghistorie, latin (STX), kommunikationsanalyse (HHX), semantik (HHX) og pragmatik (HHX).

Opgaven Genrer* er i begge tests stjernemarkeret, fordi emnet går udover de faglige mål. Hvis emnet er relevant for den pågældende klasse, kan opgaven med fordel tilvælges så prøven så vidt muligt afspejler undervisningen i AP.

Slutprøver til hhv. STX og HHX

Læreplanerne for STX siger om slutprøven:

Der afholdes en intern individuel prøve, der dækker de faglige mål og det faglige indhold. Prøven afvikles i forbindelse med afslutningen af grundforløbet. Den interne prøve omfatter såvel den almene del som latindelen og prøver elevernes sproglige bevidsthed og analysefærdighed.

Faglige mål STX
Eleverne skal kunne:
- anvende viden om grammatik, semantik og pragmatik til at gøre sproglige iagttagelser i tekster på dansk og de sprog, de møder i gymnasiet, samt i egne tekster.
- foretage syntaktisk analyse i teksteksempler fra latin, dansk og moderne fremmedsprog.
- belyse forskelle mellem de sprog, de møder i gymnasiet.
- anvende viden om latin og sproghistorie til at redegøre for ordforråd og orddannelse i eksempler fra dansk og de sprog, de møder i gymnasiet.
- anvende deres viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur.

Læreplanerne for HHX har følgende at sige om de faglige mål:

Faglige mål HHX
Eleverne skal kunne:
- anvende viden om grammatik, semantik og pragmatik i arbejdet med erhvervsrelaterede tekster på dansk og fremmedsprog, de møder i gymnasiet, samt egne tekster.
- foretage syntaktisk analyse i teksteksempler fra dansk og fremmedsprog anvende sprog til at kunne kommunikere hensigtsmæssigt i nationale og internationale, herunder erhvervsmæssige, sammenhænge.
- demonstrere viden om forskellige verbale og non-verbale kommunikationsformer
- identificere forskelle og ligheder mellem dansk og fremmedsprog, med inddragelse af sproghistorisk viden.
- anvende elementær viden om kommunikationsteori i arbejdet med tekster både receptivt og produktivt i såvel almene, faglige og professionelle sammenhænge.

I slutprøverne på Minlæring dækker alle opgaver uden stjernemarkering (*) den gældende læreplans faglige mål. Opgaver med stjernemarkering er imidlertid valgfri og kan tilvælges, hvis emnet er relevant for den pågældende klasse. På den måde kan prøven bedst muligt afspejle undervisningen i AP.

Særligt ift. latin på STX er det, som nævnt, først og fremmest meningen, at eleverne skal forstå brugen af kasus og kende de fire fundamentale sætningsstrukturer: XO, XOT, XO▢▵, XOX. Det burde kunne ske i løbet af de første 7 stykker, som dermed er de absolut nødvendige (og tilstrækkelige). Ganske vist kan læreren i slutscreeningen tilvælge en sektion, hvor der testes i en slags ekstemporal-oversættelse af en latinsk tekstsekvens med transparente ord, og desuden tilvælge en sektion, hvor der testes i præfikser af latinsk oprindelse. Men bortset fra disse tests afprøves i slutscreeningen udelukkende elevernes fortrolighed med latinske sætningers opbygning, og i den forbindelse optræder der ikke substantiver og adjektiver fra 3. deklination, men alene fra 1./2. deklination. I øvrigt anføres i screeningen 1.-2. deklinationsendelser, bøjningen af verbet sum og de fire regelmæssige verbalbøjninger samt alle relevante gloser. Således testes der her hverken i udenadslære af gloser eller i udenadslære, hvad angår morfologi. Men eleverne skal have forstået samspillet mellem kasus og funktion samt verbets kongruens med subjekt.

Samlet evaluering (karakter)
Mange undervisere har efterspurgt en vejledende omsætningstabel, som kan anvendes til at gå fra screeningens resultat til en egentlig karakter. At præsentere en sådan tabel er dog behæftet med stor usikkerhed, da meget afhænger af, hvordan screeningen er sammensat (hvilke dele er valgt), hvilke hjælpemidler man tillader eleverne at gøre brug af mv. Ved at undersøge hundredvis af elevbesvarelser kan Minlæring generelt præsentere nedenstående vejledende tabel, som dog netop bør anvendes vejledende.

% Korrekt Karakter
0-7 -3
8-33 00
34-42 02
43-56 4
57-72 7
73-84 10
85-100 12

Fik du svar på det du søgte?