Screeninger i dansk

Skrevet af Minlæring
Opdateret 1 år siden

Her kan du læse uddybende om, hvordan vi har opbygget vores screening, og hvordan du tolker screeningsresultater.

Hvis du søger en guide til oprettelse af screeninger, finder du en guide til dette her.

 

Introduktion til læreren

Minlærings screening i dansk er en selvrettende screening, som giver læreren et nemt overblik over, om eleverne har grundlæggende sproglige færdigheder. Screeningen tester i tegnsætning, ordgenkendelse, retstavning, grammatik, syntaks, ordforråd, læseforståelse og læsehastighed (ved læsning af både en fagtekst og en skønlitterær tekst). Screeningen kan dermed give et indtryk af elevernes svagheder og styrker og danne grundlag for indsatsområder i undervisningen.

Screeningen er ikke diagnosticerende. For dybdegående test for fx ordblindhed skal screeningen følges op af en læsevejleders erfaringer og tests.

Som underviser kan du selv sammensætte screeningen ud fra de tilgængelige dele. Dermed kan du også dele screeningen op og gennemføre den over flere moduler eller differentiere screeningen, så kun udvalgte elever løser bestemte dele. I alt bør screeningen kunne gennemføres med alle dets dele på 60 minutter.

 

Screeningens dele

Screeningen består af følgende dele:

1. Retstavning (orddiktat)
Eleven præsenteres for 40 indtalte sætninger, hvor et manglende ord skal udfyldes. Eleven bør ikke få under 90 % korrekt (svarende til maksimalt 4 fejl). Ordene er udvalgt inden for følgende kategorier:
r-fejl i verber
r-fejl i substantiver
vokalforveksling
-ene/-ende
stumme bogstaver
-sel/-else
dobbeltkonsonanter
forvekslingsord
et eller to ord

2. Ordgenkendelse, vrøvleord og ordadskillelse
Testen består af tre dele: ordadskillelsesopgave, helordsgenkendelse og vrøvleord. Ordadskillelsesopgaven viser, om eleven er i stand til at gennemføre en morfemanalyse. Eleven bør have mindst 80 % korrekt. Helordsgenkendelse giver et indtryk af, hvorvidt eleven er i stand til at genkende korrekte stavemåder (eleven præsenteres for fire enslydende stavemåder i hvert spørgsmål). Eleven bør mindst have 80 % korrekt. Test med vrøvleord/lydskrift giver en god indikation på elevens intuitive forståelse for stavning og kan indikere ordblindhed. Denne test bør også forventes tilfredsstillende besvaret ved 80 % korrekt. En lav score i disse tests kan således indikere, at eleven kan have distraherende staveproblemer. 

3. Tegnsætning
Opgaven giver et indtryk af, om eleverne er i stand til at anvende korrekt kommatering (med eller uden startkomma) og er i stand til at adskille sætninger korrekt med punktum. Af størst betydning i denne test er, at eleven ikke får lavere end 80 % i placering af punktummer.

4. Grammatik
Grammatiktesten har fokus på typiske fejltyper, eleverne begår herunder typiske bøjningsfejl, stavefejl, ord i ét eller to ord, ord, som ofte forveksles, fejl i sætningsopbygning og ordstilling samt kommatering. Brug Minlærings opsamlende rapporter til denne test, da den med fordel kan danne grundlag for indsatsområder i undervisningen. 

5. Læsehastighed og læseforståelse
Eleven præsenteres for enten en skønlitterær tekst eller en fagtekst. Læsehastigheden i dansk bør være på mellem 170 og 200 ord i minuttet. Læseforståelsen bør til den skønlitterære tekst være på mindst 80 % (maksimalt 2 fejl) og ved den faglige tekst 100 %. Bemærk, at du kan vælge mellem to udgaver af den skønlitterære tekst. Vi anbefaler, at du tager den første tekst (4,3 normalsider), da du får en grundigere test. Men hvis tiden ikke er til det, kan du tage en kortere udgave med kun 2,9 normalsider af samme tekst.

Eleven kan ikke gå tilbage til teksten efter læsning. Dette for netop at kunne teste både læsehastighed og læseforståelse.

Ved evaluering kan resultaterne med fordel bruges til dialog med eleven, og hvis eleven har fået et resultat under 80 % i den skønlitterære tekst, kan eleven dermed gøres bevidst om, at opmærksomheden skal skærpes under læsning. Hvis eleven i flere af screeningens tests er udfordret, kan Minlærings screening følges op af nærmere undersøgelser ved en læsevejleder.

6. Tekstkoheræns
Eleven præsenteres for et uddrag fra en artikel og skal skabe korrekt sammenhæng i teksten ved at indsætte manglende ord ud fra givne valgmuligheder. Der er kun ét korrekt svar til hvert input. Det korrekte ord vælges således ud fra enten tekstsammenhængens betydning eller grammatik. Eleven bør ikke have score på under 90 % (max 2 fejl).

7. Ordforråd
Elevens ordforråd testes i 5 tests. Prøverne viser, om eleverne er i stand til at forstå (1) ord ud fra en kontekst, (2) isolerede fremmedord, (3) antonymer samt (5) før-faglige ord. Tilsammen giver testene et indblik i, om eleverne har et tilstrækkeligt ordforråd til at forstå fagtekster på gymnasialt niveau.

 

Anbefalet opbygning af screening

For en grundlæggende screening anbefales det som minimum at bruge følgende dele:

1. Retstavning (orddiktat)
2. Ordgenkendelse (del 1 + 2)
3. Tegnsætningsprøve
4. Grammatik
5. Læsehastighed og læseforståelse

Dertil kan man vælge at supplere med test af ordforråd og tekstkoheræns efter behov.

Samlet evaluering (karakter)
Mange undervisere har efterspurgt en vejledende omsætningstabel, som kan anvendes til at gå fra screeningens resultat til en egentlig karakter. At præsentere en sådan tabel er dog behæftet med stor usikkerhed, da meget afhænger af, hvordan screeningen er sammensat (hvilke dele er valgt), hvornår man tager screeningen i gymnasieforløbet, hvilke hjælpemidler man tillader eleverne at gøre brug af mv. Ved at undersøge hundredvis af elevbesvarelser kan Minlæring generelt præsentere nedenstående vejledende tabel, som dog netop bør anvendes vejledende.

% korrekt Karakter
00-39 00
40-55 02
56-70 4
71-80 7
81-90 10
90-100 12

Fik du svar på det du søgte?