Progressionsplan (HHX)

Skrevet af Minlæring
Opdateret 1 år siden

De faglige mål for faget almen sprogforståelse defineres således i den gældende læreplan fra 2020:

Eleverne skal kunne:
- anvende viden om grammatik, semantik og pragmatik i arbejdet med erhvervsrelaterede tekster på dansk og fremmedsprog, de møder i gymnasiet, samt egne tekster
- foretage syntaktisk analyse i teksteksempler fra dansk og fremmedsprog
- anvende sprog til at kunne kommunikere hensigtsmæssigt i nationale og internationale, herunder erhvervsmæssige, sammenhænge
- demonstrere viden om forskellige verbale og non-verbale kommunikationsformer
- identificere forskelle og ligheder mellem dansk og fremmedsprog, med inddragelse af sproghistorisk viden
- anvende elementær viden om kommunikationsteori i arbejdet med tekster både receptivt og produktivt i såvel almene, faglige og professionelle sammenhænge

Vores progressionsplan nedenfor er udviklet på baggrund af den nye læreplan og opfylder dermed de faglige mål.

Sprogenes veje præsenterer dog en del flere emner og øvelser, der træner bredere end disse minimumskrav – det gælder særligt kapitlerne Mere om sprog, Sociolingvistik, samt Læringsstrategier. Disse kapitler er bevaret i læremidlet, dels på baggrund af efterspørgsel fra undervisere, og dels fordi vejledningen til læreplanen åbner vejen for et fagligt indhold, der strækker sig længere end minimumskravene.

Hvis I arbejder med de ovenstående kapitler, har du som underviser mulighed for at tilvælge spørgsmål inden for disse områder i slutscreeningen – alle spørgsmål, der rækker ud over progressionsplanen, er tydeligt fremhævet, når du vil oprette en screening.

Bemærk, at du også har adgang til Minlærings repetitionsøvelser, som findes under tværgående opgavesæt til almen sprogforståelse, herunder også de eksamensforberedende øvelser.

Almen grammatik
O.1 Introduktion til ordklasser
O.2 Artikler
O.3 Substantiver
O.5 Adjektiver
O.7 Personlige og possessive pronominer
O.8 Demonstrative pronominer, relative pronominer og indefinitte pronominer
O.9 Verber
O.10 Adverbier
O.11 Præpositioner
O.12 Konjunktioner
O.13 Interjektioner
SL.1 Introduktion til sætningens led
SL.2 Verballeddet
SL.3 Subjekt
SL.4 Direkte objekter
SL.5 Indirekte objekter
SL.6 Repetition af verballed, subjekt, direkte og indirekte objekt
SL.7 Subjektsprædikativ
SL.8 Adverbialled
SL.10 Konjunktional
HL.1 Helsætning og ledsætning
HL.2 Periode, ytring og sætningsemne
HL.3 Ledsætningstyper

Analyse af sprogbrug
AS.1 Hvad er sprog?
AS.2 Pragmatik og kommunikationsanalyse
AS.3 Semantik

Europas sprog, sproghistorie
EU.1 Europas sprog
EU.2 Oversigt over de indoeuropæiske sprog
EU.3 Det indoeuropæiske sprogs historie
EU.7 Det danske ordforråds historie
EU.8 Engelsk sproghistorie
EU.9 Sprog og nationalitet
EU.10 Sprog og kultur
EU.11 Dansk og andre sprog i verden

Fik du svar på det du søgte?