Idéhistorie til alle tider

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Idéhistorie B er et tre- (måske fire-)benet monster, der henter sine redskaber fra tre (måske fire) fagligheder: Teknologihistorie, historie og filosofi/idéhistorie, der hver især krydser ind over hinanden i den måde som fagpersoner i virkeligheden arbejder på.

Faget er med andre ord lidt noget metodisk rod, eller bare eklektisk, og når man tilskriver den ene faglighed et værktøj gør man automatisk lidt vold på en anden faglighed.

Skellet mellem de tre musketerer (og D’Artagnan), der er gået sammen for at forme Idéhistorie B er nok mindre betydningsfuldt end de fleste frygter, men ikke desto mindre er der metodiske forskelle - særligt med baggrund i hvilket udgangspunkt fagene har rent historisk. Der er således også en interessant metahistorisk fortælling, som skaber spor ind i nutiden.

De tre fagligheder er forsøgt vægtet nogenlunde lige tungt (eller let) - enhver oplevet bias er derfor helt sikkert blot et fantasifoster, der ikke har noget hold i virkeligheden... eller i hvert fald utilsigtet fra forfatternes hold. Det, vi til gengæld har forsøgt, er at give eleverne et blik for, at metoder også er opstået i en bestemt kontekst, og at det bør være ens problemstilling, der styrer metodevalget.

Vi har delt metodekapitlet op i separate metodiske greb med tilhørende øvelser; nogenlunde jævnt fordelt på hver faglighed. Hvert værktøj præsenteres først meget kort (og derfor mangelfuldt), og herefter sendes eleverne ellers afsted for at træne brugen af værktøjerne.

Det er op til den enkelte underviser hvor mange eller hvor få af disse værktøjer, man ønsker at introducere eleverne for. Ligeledes er dette heller ikke en udtømmende liste over metodiske tilgange til de forskellige dele af faget - meget langt fra, faktisk.

Vi har valgt ikke at lave lange teoriafsnit, men derimod at vægte øvelse og træning. Dels fordi det er her vores kompetencer er som praktiserende undervisere, dels fordi det er her vi oplever at eleverne ofte har problemer: Overgangen fra teoretisk forståelse til praktisk analysearbejde.

Andre vil kunne give mere fyldige og grundige teoretiske introduktioner baseret på eksemplariske cases, der også giver et dybt indblik i Idéhistorie Bs historiografiske baggrund.

Vores lille projekt kan således ikke stå alene, men vil gavnes af hjælp fra supplerende stof. Dette er også et fortløbende projekt, som vil få tilføjet yderligere værktøjer og vinkler som tiden går - hvis din yndlingskæphest mangler, er vi derfor altid glade for at få input og ideer.

Fik du svar på det du søgte?