God stil (HHX, HTX, EUX)

Skrevet af Minlæring
Opdateret 1 år siden

God stil er et læremiddel målrettet arbejdet med skriftlig dansk i gymnasiet forfattet af Emilie Bach, Marie Jacobsen og Line Rohde Nielsen.

God stil er et digitalt læremiddel, der lader eleverne arbejde med skriftlighed og tekstanalyse i fire emnesøjler: Skriveværksted, Fiktion, Ikke-fiktion og Eksamen. Læremidlet indeholder dækkende teori, der er formidlet i et lettilgængeligt, elevrettet sprog, og teorien understøttes af autentiske teksteksempler, forklarende videoer og varierede interaktive øvelser. Elevernes arbejde med øvelserne stilladseres af pædagogisk feedback i form af svarvejledninger og løsningsforslag, og øvelserne til alle kapitler er opbygget med progression ift. sværhedsgrad.

Marcus fortæller om læremidlets opbygning og muligheder

Inspiration til undervisningen
Med God stil er det muligt at arbejde med skriftlighed og danskfagets metoder i enkle trin, så eleverne kan tilegne sig skrivefærdigheder og analyseværktøjer på en overskuelig og overkommelig måde. Strukturen i læremidlet giver eleverne mulighed for at gå i dybden med både deres egen skriftlige produktion og analysemetoder til de væsentligste tekstgenrer. Teorien om de forskellige skrivegenrer og analysemetoder præsenteres i enkle, overskuelige bidder. Samtidig omfavnes danskfagets kompleksitet, da eleverne også præsenteres for hele eksamensopgaver og skriveøvelser, både kreative og analytiske, der kræver fordybelse. Eleverne kan bruge God stil til at træne specifikke kompetencer i isolerede øvelser, og samtidig kan læremidlet bruges mere bredt som opslagsværk ift. faglige metoder, formalia og den skriftlige eksamen.

Mulighed for peerfeedback og nyttige teksteksempler
Alle kapitler i Skriveværkstedet afsluttes med en tjekliste, som eleverne kan bruge, når de har skrevet et udkast til et eller flere opgaveafsnit. Spørgsmålene i disse tjeklister kan også bruges som rettesnor til peerfeedback, hvis læreren ønsker at lade eleverne læse og kommentere hinandens tekstproduktioner i undervisningen. Kapitlerne om fiktive og ikke-fiktive genrer afsluttes med en værktøjskasse, som eleverne kan bruge til at tage hul på analysearbejdet med hver enkelt tekstgenre.

Derudover er alle kapitlers teori suppleret med eksempler fra elevopgaver og/eller korte uddrag af romaner, noveller, artikler mm. Teksteksemplerne illustrerer teorien for eleverne på en håndgribelig måde og kan samtidig inddrages i den mundtlige diskussion i undervisningen.

Oversigt over læremidlets kapitler og læringsmål
Herunder kan du finde en oversigt over læremidlets kapitler samt en uddybning af, hvad eleverne kan træne i læremidlets fire emnesøjler.

Emnesøjler og
tilhørende kapitler
i God stil
Læringsmål

Skriveværksted
Indledning
Redegørelse og analyse
Fortolkning og perspektivering
Vurdering og diskussion
Argumentation og refleksion
Afslutning                      Tekstens sammenhæng
Kildehenvisninger                 Dit sproglige særpræg

 

 

 

 

 

 

 

I Skriveværkstedet præsenteres eleverne for alle de skrivegenrer, de kan møde i undervisningen og til eksamen. Eleverne kan her træne de forskellige delafsnit, som en skriftlig opgave i dansk kan bestå af, i overskuelige bidder.

Kapitlerne om redegørelse og analyse samt fortolkning og perspektivering er særligt egnet til arbejdet med analyseopgaver i fiktion, kapitlerne om vurdering og diskussion er egnet til analyseopgaver i ikke-fiktion, mens kapitlerne om argumentation og refleksion er egnet til hhv. kronik (HTX) og essay (HHX).

I de kapitler, hvor to skrivegenrer præsenteres samtidig, er der også fokus på, hvad forskellen er, da det er genrer, som eleverne nemt kan blande sammen.

Udover de konkrete skrivegenrer kan eleverne arbejde med strategier til kohæsion og kohærens i kapitlet om Tekstens sammenhæng, med kreative skriveøvelser i Dit sproglige særpræg og med formalia om kildehåndtering i Kildehenvisning

Fiktion
Fiktive genrer
Novelle og roman
Kortprosa
Eventyr
Folkevise
Saga
Digt
Drama
Billedmedier
Spillefilm og kortfilm
Autofiktion Ikke-fiktion

Ikke-fiktive genrer Debatterende tekst
Tale
Nyhedsformidling
Reklame
Podcast
Sociale medier
Reality-program
Dokumentarfilm

 

I kapitlerne om fiktion og ikke-fiktion introduceres eleverne for et bredt udsnit af forskellige genrer samt de mest udbredte analysemetoder til hver genre.

Teorien og fagbegreberne illustreres af teksteksempler og grafik, og eleverne kan træne selv at bruge fagbegreberne og få blik for genrernes vigtigste kendetegn i de tilhørende øvelser.

Søjlerne om fiktion og ikke-fiktion er også anvendelige i den mundtlige undervisning, når eleverne skal arbejde med forskellige tekstgenrer og har brug for et opslagsværk.

Hvert kapitel afsluttes med en værktøjskasse med spørgsmål, der kan hjælpe eleverne i gang med deres analysearbejde.

 

 

 

Eksamen
Generelt om skriftlig eksamen
Analyse, fortolkning, perspektivering           Analyse, vurdering, diskussion                         Essay (HHX)                     Kronik (HTX)

 

 

 

 

I eksamenssøjlen kan eleverne lære om kravene til den skriftlige eksamen generelt, og de kan dykke ned i hver enkelt eksamensgenre.

I kapitlerne om de forskellige eksamensgenrer er der eksempler på hele eksamensbesvarelser, hvis styrker fremhæves og kommenteres løbende.

Denne søjle er særligt rettet mod elevernes afsluttende år.

Brug God stil med Fejlretter
Brug også vores målrettede retteknapper i Fejlretter, så du kan henvise eleverne til relevante afsnit og øvelser i God stil via din feedback i elevernes skriftlige afleveringer.

Fik du svar på det du søgte?